บทความ

การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์โดยการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)

แมลงดำหนามมะพร้าว (Two – Coloured Coconut leaf Beelte)

เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)

แหนแดง ปุ๋ยชีวภาพศักยภาพสูงในแปลงเกษตร