พื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย  จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

พื้นที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประสานงาน