แนะนำหน่วยงาน

ประวัติ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมชื่อ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2544 ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านดอนห้วยราบ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035 440 927 โทรสาร 035 440926 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และท่านปราโมทย์ รักษาราษฎร์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดหาที่ดินที่ราชพัสดุหมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อก่อสร้างศูนย์จำนวน 100 ไร่ และได้รับบริจาคจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านนพดล มาตรศรี อีกจำนวน 94 ไร่ รวมทั้งสิ้น 194 ไร่ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณก่อสรร้างอาคารที่ทำการในปี 2544 อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น 54 ล้านบาท (ห้าสิบสี่ล้านบาท) เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารฝึกอบรม อาคารโรงอาหารและนันทนาการ และอาคารหอพักในปี 2545 อนุมัติวงเงิน 38,020,000 ล้านบาท (สามสิบแปดล้านสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ ตลอดจนโรงผลิตพืช รวม 6 อาคาร และเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2545 เป็นต้นมา

คลิปวิดีโอแนะนำ ศทอ.สุพรรณบุรี