ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Expo 2023) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 15 มีนาคม 2570 

แจ้งเตือนภัย การลงทุน กับ ก.ล.ต.
เช็คก่อนเชื่อ ไม่ตกเป็นเหยี่อมิจฉาชีพ

ข่าวประกาศ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลอง/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวเตือนการระบาด

ข่าวสารประจำวัน

E-book

คู่มือ บริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

คู่มือหมอพืช (ประจำคลินิกพืช)

เอกสารรายงาน

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020)
--สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านการเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปี 2565.

เรื่องน่ารู้....จาก ศทอ.สุพรรณบุรี